Page 100 - ALKATALOG.cdr

Basic HTML Version

101
KİLİTLER
Fiyat (₺)
AÇIKLAMA
C13 C SERİSİ 13MM ASMA KİLİT İNTERACTİVE 51x73
ÜRÜN
51267815
51276102
C35 C SERİSİ KAYAR PİMLİ ASMA KİLİT 72x73
1( + 1( 6HUඈVඈ
PP $VPD .ඈOඈW .RUX\XFXOX
51277145
51281251
PP [ .*% %DUHO .ÕUÕOVDGD *YHQOඈ %DUHO
51227202
d$5./, %$5(//(5 PP ,QWHUDFWඈYH %DUHO
51269805
71 MM İNTERACTİVE+BAREL TUTAMAKLI 33x38T 3 ANAHTAR
71 MM İNTERACTİVE+ BAREL 33X38 3 ANAHTARLI
,QWHUDFWඈYH %DUHOOHU . * % .ÕUÕOVD GD *YHQOඈ %DUHO
71 MM İNTERACTİVE+ BAREL ANAHTARSIZ 33x38
71MM İNTERACTİVE+ BAREL ANAHTARSIZ 33x38
85 MM İNTERACTİVE+ BAREL 35x50
71MM İNTERACTİVE+ BAREL 33x38 3 ANAHTARLI
473.74
106.56
293.05
342.86
324.32
293.05
428.57
312.74
364.86
71MM İNTERACTİVE+ BAREL TUTAMAKLI 33x38T 3 ANAHTAR
71 MM İNTERACTİVE+ BAREL 33X38
238.61
AÇIKLAMA
MULTLOCK
ÜRÜN
495.75
525.86
C10 C SERİSİ 10MM ASMA KİLİT İNTERACTİVE 47x63
51279969
51267823
51267822
51267818
51267817
51274122
51281059
51267814
INTERACTIVE ANAHTARLI ASMA KİLİTLER
AÇIKLAMA
ÜRÜN
KLASİK BARELLER
AÇIKLAMA
ÜRÜN
7 X 7 BARELLER
AÇIKLAMA
ÜRÜN
AÇIKLAMA
ÜRÜN
KLASİK ANAHTARLI ASMA KİLİTLER
MT5+ BARELLER
71mm MT5+ Barel,Çelk ̀
T
DNYඈ\HOඈ 1 6DWHQ
51256334
524.71
257.14
805.01
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
Fiyat (₺)
71 MM İNTERACTİVE+ BAREL 33X38 5 ANAHTARLI
391.50
51270988
411.19
71 MM İNTERACTİVE+ BAREL TUTAMAKLI 33x38T 5 ANAHTAR
51272185
81MM İNTERACTİVE BAREL TUTAMAKLI 33x48T
392.66
51267816
428.57
90 MM İNTERACTİVE+ BAREL 40x50
51273070
428.57
90 MM İNTERACTİVE+ BAREL 35x55
51272191
51274125
51267832
51272192
461.00
85 MM İNTERACTİVE+ BAREL TUTAMAKLI 35x50T
461.00
90 MM İNTERACTİVE+ BAREL TUTAMAKLI 40x50T
461.00
90 MM İNTERACTİVE+ BAREL TUTAMAKLI 35x55T
487.64
105 MM İNTERACTİVE+ BAREL TUTAMAKLI 45x60T
51227327
NE10L NE SERİSİ 10MM ASMA KİLİT 95x54
51281248
SBNE12 NE SERİSİ KAYAR PİMLİ ASMA KİLİT 66x80
51281254
436.68
499.23
69 MM 7x7 BİLYALI İKİZ BAREL SETİ
92100860
194.59
69 MM 7x7 BİLYALI BAREL TUTAMAKLI 31x38T
51253267
112.93